Việt Nam nỗ lực bảo vệ và thúc đẩy quyền của mọi người dân, đóng góp vào những giá trị chung của nhân loại về quyền con người

Sự ra đời của bản tuyên ngôn thể hiện mong muốn của cộng đồng quốc tế hướng tới những giá trị chung của nhân loại sau hai cuộc chiến tranh thế giới thảm khốc với hàng triệu người thiệt mạng, bị mất người thân, nhà cửa, phương tiện sinh sống, bị buộc phải di cư, tị nạn… Bản tuyên ngôn nhân quyền là văn kiện đầu tiên khẳng định một cách tương đối toàn diện quyền con người (QCN), từ các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, đến quyền được hưởng an sinh xã hội, tiếp cận các dịch vụ công, quyền làm việc, nghỉ ngơi, quyền học tập, quyền được hưởng sự chăm sóc đặc biệt với bà mẹ và trẻ em… Bên cạnh đó, tuyên ngôn cũng khẳng định mọi người đều phải có nghĩa vụ với cộng đồng, tôn trọng thích đáng các quyền và tự do của người khác, đáp ứng những yêu cầu về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung. Những nội dung này đã tạo nền tảng quan trọng cho sự ra đời của các công ước quốc tế cơ bản về QCN sau này, trong đó có Công ước về các quyền dân sự, chính trị, Công ước về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa và các công ước khác về quyền trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật…

Nhìn lại 70 năm qua, nhân loại đã đạt được những bước tiến dài trong nỗ lực bảo vệ và thúc đẩy QCN trên phạm vi toàn cầu. Người dân trên hàng chục quốc gia thuộc địa ở châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh đã giành được quyền dân tộc tự quyết, tự lựa chọn con đường phát triển của mình. Hàng triệu người lao động trên thế giới đã được bảo đảm về giờ lao động và các quyền khác của người lao động; hàng triệu phụ nữ đã được bảo đảm quyền bình đẳng với nam giới về bầu cử và tham gia vào đời sống chính trị, xã hội… Nhìn nhận một cách khách quan, chính Chủ nghĩa Mác-Lênin và sự ra đời của các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) đã có đóng góp rất lớn vào những tiến bộ chung của nhân loại về QCN, bảo đảm đầy đủ hơn công bằng xã hội.Thế giới ngày nay vẫn đang đứng trước những thách thức to lớn. Các cuộc xung đột, tình trạng bất bình đẳng, nghèo đói, biến đổi khí hậu, thiên tai… đang diễn ra ở nhiều quốc gia, khu vực, ảnh hưởng trực tiếp đến sự thụ hưởng QCN. Chính trị cường quyền, tình trạng áp đặt, tiêu chuẩn kép vẫn tiếp tục làm xói mòn quyền tự quyết dân tộc, quyền lựa chọn thể chế chính trị và con đường phát triển của các dân tộc. Việt Nam luôn đấu tranh không ngừng trước tình trạng đó; đồng thời đóng góp tích cực vào việc làm giàu những giá trị chung của nhân loại về QCN.Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, đã nêu đậm các quyền cơ bản của con người và gắn QCN với quyền của dân tộc: “Các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Người nhắc đến Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của cách mạng Pháp để khẳng định rằng những giá trị QCN đó cũng phải được áp dụng cho mọi người dân, mọi dân tộc, kể cả ở các nước thuộc địa. Người dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam cũng có quyền bình đẳng như bất cứ dân tộc nào khác trên thế giới.Những nỗ lực đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc trong nhiều thập kỷ của Việt Nam không nằm ngoài mục đích bảo đảm cho mọi người dân Việt Nam được thụ hưởng đầy đủ nhất QCN, trong đó có quyền được sống trong hòa bình, độc lập, tự do và quyền được quyết định vận mệnh, con đường phát triển của mình. Chính vì vậy, thắng lợi của cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam đã truyền cảm hứng, khích lệ cho cuộc đấu tranh của hàng chục quốc gia ở châu Phi, Mỹ Latinh trong những năm 1960-1970.Vươn lên từ các cuộc chiến tranh, Việt Nam đã không ngừng nỗ lực để xây dựng một nhà nước của dân, do dân và vì dân, mà trước hết là xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, cải thiện, nâng cao hệ thống pháp luật về QCN. Việc thông qua Hiến pháp năm 2013 với một chương riêng về “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân”, và sau đó chỉ trong vòng 4 năm, thông qua hơn 90 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến QCN, là những nỗ lực hết sức có ý nghĩa, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng cho việc bảo đảm trên thực tế QCN, quyền công dân. Cùng với những bước tiến đó là việc không ngừng phấn đấu hoàn thiện thể chế và tạo dựng cơ sở vật chất để bảo đảm tốt hơn QCN. Mọi chiến lược, chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội đều được xây dựng trên cơ sở lấy người dân làm trung tâm, hướng về người dân và phục vụ người dân.Những nỗ lực đó đã mang lại những kết quả tích cực trong việc bảo đảm QCN, từ quyền kinh tế, xã hội, văn hóa, đến quyền dân sự, chính trị, quyền của các nhóm dễ bị tổn thương. Việt Nam là một trong những nước đã thực hiện thành công trước thời hạn nhiều Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của LHQ (MDG) và đang triển khai hiệu quả các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG). Trong nhiều năm liền, Việt Nam duy trì được mức độ tăng trưởng kinh tế trên 6%, trong khi vẫn chú trọng phát triển xã hội, giảm mạnh tỷ lệ nghèo xuống 5,2% năm 2016, giảm tỷ lệ nghèo đa chiều xuống 7,69% năm 2017. Quyền giáo dục, y tế, nhà ở đều được cải thiện mạnh mẽ, trong đó 63 tỉnh, thành phố đã phổ cập giáo dục mầm non và phổ cập giáo dục tiểu học. Quyền bình đẳng giới không ngừng tiến bộ với tỷ lệ đại biểu nữ trong Quốc hội và HĐND các cấp đạt trên dưới 27%, tỷ lệ khá cao so với các nước trong khu vực. Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng phát triển phong phú với hàng ngàn lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra hằng năm. Việt Nam cũng là một trong những nước có tỷ lệ người sử dụng internet tăng nhanh nhất thế giới, với 50 triệu người sử dụng internet.Cùng với những thành tựu nêu trên, Việt Nam cũng luôn nỗ lực đóng góp tích cực vào những giá trị chung, tích cực và tiến bộ của nhân loại về QCN. Việt Nam tham gia tích cực vào các diễn đàn liên quan đến QCN của LHQ, ASEAN và các cơ chế khác. Tại các diễn đàn này, Việt Nam đã chủ động đưa ra và được cộng đồng quốc tế hoan nghênh các sáng kiến về QCN, đặc biệt về nội dung liên quan đến bảo đảm quyền phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, những người chịu tác động của biến đổi khí hậu… Năm 2016 và 2018, Việt Nam đã chủ trì giới thiệu và được Hội đồng Nhân quyền thông qua hai nghị quyết về tác động của biến đổi khí hậu đối với quyền trẻ em và đối với quyền phụ nữ.Việt Nam cũng luôn nghiêm túc trong thực thi các cam kết quốc tế về QCN, trong đó có việc thực thi 7/9 công ước quốc cơ bản về QCN mà Việt Nam là thành viên, các cam kết theo cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) của LHQ. Vừa qua, Việt Nam đã nộp Hội đồng Nhân quyền báo cáo quốc gia UPR chu kỳ III và dự kiến sẽ tham gia phiên đối thoại với các quốc gia thành viên LHQ vào tháng 1-2019. Báo cáo quốc gia của Việt Nam đã cập nhật những nỗ lực trong hoàn thiện pháp luật, chính sách về QCN, thành tựu bảo đảm QCN trong thực tiễn, đồng thời thông tin, chia sẻ về kết quả thực hiện các khuyến nghị.Trong thời gian tới, để bảo đảm tốt nhất quyền cho mọi người dân, Việt Nam sẽ nỗ lực hoàn thiện nhà nước pháp quyền, củng cố nền tảng pháp lý và chính sách liên quan đến bảo vệ và thúc đẩy QCN. Trong đó, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Chính phủ kiến tạo vì người dân”, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công, ngăn chặn quan liêu, tham nhũng, phát huy dân chủ và nâng cao hiệu lực của bộ máy Nhà nước. Việt Nam cam kết đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, chú trọng các chính sách giảm bền vững nghèo đa chiều, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực địa lý, các nhóm dân cư, trong đó đặc biệt chú trọng các nhóm dễ bị tổn thương.Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ đối thoại và hợp tác trong lĩnh vực QCN, cùng với các quốc gia trên thế giới đóng góp và làm giàu những giá trị của nhân loại về QCN, làm sống động tinh thần của Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế trong thế kỷ 21.

Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng trong vụ bảo kê tại chợ Long Biên

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Thành phố Hà Nội vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh tạm giam đối với 3 bị can liên quan đến vụ bảo kê tại chợ Long Biên.

Liên quan đến vụ án bảo kê tại chợ Long Biên (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, TP Hà Nội), chiều 5/12, VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh tạm giam đối với 3 bị can gồm: Dương Quốc Vương (tức Vương ”lợn”, SN 1968, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Mạnh Long (tức Long “cao”, SN 1962, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Lê Thanh Hải (tức Hải “gió”, SN 1963, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội). 

Các đối tượng trong vụ bảo kê tại chợ Long Biên

Ba bị can này là nhân viên tổ bốc xếp tại chợ Long Biên, dưới quyền của Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”), đã bị Cơ quan điều tra (CQĐT) Công an TP Hà Nội khởi tố về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170, Bộ Luật Hình sự năm 2015. 

X

Trước đó vào khoảng giữa tháng 9, Báo Phụ Nữ TP.HCM đăng tải loạt phóng sự về tình trạng bảo kê tại chợ Long Biên. Để có một chỗ đỗ xe vận chuyển hàng hóa, tiểu thương buôn bán ở chợ phải nộp cho nhóm người trong tổ bốc xếp do Hưng “kính” quản lý từ 250.000-350.000 đồng/lượt/xe. Có tiểu thương cho biết, đã phải đóng theo năm với số tiền khoảng 100 triệu đồng/năm.

Sau khi báo đăng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP Hà Nội chủ trì cùng Công an quận Ba Đình khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc.

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại chợ Long Biên.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ đe dọa phóng viênNgày 2/12, nhóm phóng viên thực hiện loạt phóng sự điều tra vụ bảo kê ở chợ Long Biên nhận được tin nhắn qua điện thoại đe dọa giết cả gia đình.Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối tượng đe dọa và có các biện pháp cần thiết, phù hợp để bảo vệ an toàn cho phóng viên, người tố giác tội phạm và những người liên quan.Thủ tướng cũng yêu cầu UBND Thành phố Hà Nội báo cáo kết quả điều tra, xử lý các đối tượng, tổ chức, cá nhân vi phạm trong vụ bảo kê ở chợ Long Biên lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/12/2018.

An Vũ

Bắt nguyên Tổng Giám đốc Vinashin Trương Văn Tuyến

Ngày 10/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trương Văn Tuyến – nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin)

Ngày 10/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trương Văn Tuyến – nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và ông Phạm Thanh Sơn – phó tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (SBIC).

Thông tin từ Bộ Công An nêu rõ:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) theo Quyết định nhập vụ án hình sự số 04/C46-P11 ngày 05/6/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03).

Quá trình điều tra vụ án xác định: Trương Văn Tuyến, nguyên Tổng Giám đốc Vinashin; Phạm Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc SBIC (Vinashin) đã có hành vi: Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, ký duyệt gửi tiền có kỳ hạn của Tập đoàn Vinashin (nay là Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam SBIC) vào Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) trái quy định pháp luật, đồng phạm với Trần Đức Chính, kế toán toán trưởng Tập đoàn Vinashin trong việc chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng tiền ngoài lãi suất từ Oceanbank.

Hai bị can Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn - Ảnh: Bộ Công An
Hai bị can Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn – Ảnh: Bộ Công An

Ngày 06/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can số 237/C03-P15 và số 238/C03-P15; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 355, Bộ luật Hình sự 2015. Các Quyết định và Lệnh nói trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Ngày 10/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. 

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tập trung mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi phạm tội và thu hồi, kê biên tài sản do phạm tội mà có./.

Năm 2010, ông Trương Văn Tuyến được bổ nhiệm giữ chức tổng giám đốc Vinashin, sau khi từng kinh qua nhiều vị trí khác nhau như phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trưởng ban QLDA nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Năm 2013, ông Tuyến nghỉ hưu theo chế độ.

Liên quan đến vụ án này, trước đó ông Nguyễn Ngọc Sự, nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Vinashin, cũng bị khởi tố bắt giam để điều tra.

Việc khởi tố và bắt giam những bị can này là những diễn biến mới nhất trong quá trình cơ quan điều tra mở rộng giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm.

Quá trình điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được xác định các bị cán Tuyến, Sơn và Sự đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc sử dụng nguồn tiền của Tập đoàn Vinashin gửi vào OceanBank để một số cá nhân thuộc Vinashin nhận, chiếm đoạt 105 tỉ đồng tiền ngoài lãi suất.

Trước đó, tại phiên tòa phúc thẩm đại án OceanBank, HĐXX tuyên y án bị cáo Hà Văn Thắm mức án chung thân về các tội tham ô tài sản và lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc OceanBank, bị tuyên án tử hình về các tội tham ô tài sản và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản… 

Bản án cáo buộc ông Thắm, Sơn cùng các đồng phạm đã có nhiều sai phạm trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng và gây thiệt hại OceanBank gần 2.000 tỉ đồng.

BỘ GIÁO DỤC ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019

Ngày 4/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phương án thi THPT quốc gia 2019. Giống như hai năm trước, năm 2019 mỗi tỉnh thành sẽ có một cụm thi do Sở Giáo dục chủ trì, các đại học tham gia phối hợp coi thi.

Trừ Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, hai bài tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử – Địa lý – Giáo dục công dân) và Khoa học tự nhiên (Vật lý – Hóa học – Sinh học) đều thi trắc nghiệm. Phòng thi có 24 thí sinh, mỗi em một mã đề. Kết quả thi THPT quốc gia được dùng để xét tốt nghiệp THPT và là căn cứ xét tuyển đại học.

“Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu là lớp 12; đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp THPT và có độ phân hóa phù hợp để cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở cho tuyển sinh”, thông báo của Bộ Giáo dục nêu rõ.

Bộ sẽ sớm công bố đề thi tham khảo để giáo viên, học sinh tổ chức dạy học, ôn tập chuẩn bị tham gia kỳ thi.

Đại học địa phương không phối hợp coi thi tại địa phương mình

Nhằm ngăn chặn gian lận như đã xảy ra trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, năm tới Bộ Giáo dục điều chỉnh quy trình tổ chức.

Trong công tác coi thi, Bộ sẽ điều động cán bộ, giảng viên các đại học, học viện, trường đại học và cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên (gọi chung là trường đại học/cao đẳng) đến Hội đồng thi các tỉnh để phối hợp tổ chức thi. Nguyên tắc là trường đại học/cao đẳng ở địa phương nào không tham gia phối hợp tổ chức thi tại địa phương đó.

Bộ quy định chặt chẽ về sắp xếp phòng thi, nhất là với thí sinh tự do; hướng dẫn chi tiết kỹ thuật niêm phong, lưu trữ, bảo quản bài thi, đề thi để tăng cường bảo mật. Phòng chứa tủ đựng đề thi, bài thi sẽ có camera giám sát 24/24 giờ và tăng cường trách nhiệm của người có liên quan trong bảo quản đề thi, bài thi tại Điểm thi, Hội đồng thi.

Đại học chủ trì chấm thi trắc nghiệm, camera giám sát

Thay vì để Sở Giáo dục các địa phương tổ chức chấm thi trắc nghiệm như mọi năm, năm tới Bộ trực tiếp chỉ đạo tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm, giao cho trường đại học chủ trì, đặt camera giám sát phòng chấm thi 24/24 giờ. Bộ cũng sửa đổi, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm chấm thi trắc nghiệm theo hướng tăng cường tính bảo mật và chức năng giám sát để ngăn ngừa can thiệp trái phép.

Theo đó, Bộ sẽ mã hóa dữ liệu tạo ra trong quá trình xử lý bài thi trắc nghiệm để tránh người dùng can thiệp và đảm bảo trong suốt quá trình xử lý bài thi, cán bộ xử lý bài thi không thể có được thông tin về mối liên hệ giữa thông tin cá nhân của thí sinh với phần nội dung trả lời trắc nghiệm. Đây là một hình thức “đánh phách” điện tử Phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh.

Tăng tỷ lệ kết quả thi trong xét tốt nghiệp THPT

Năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng tỷ trọng cho điểm thi THPT quốc gia trong xét công nhận tốt nghiệp THPT. Dự kiến, kết quả của kỳ thi này sẽ chiếm 70% điểm xét công nhận tốt nghiệp, thay vì 50% như năm trước.

Cụ thể, điểm xét công nhận tốt nghiệp gồm: 70% điểm trung bình các bài thi THPT quốc gia dùng để xét tốt nghiệp THPT + 30% điểm trung bình cả năm lớp 12 của thí sinh + điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Bộ cũng tăng tính tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong tuyển sinh đại học, cao đẳng. Cụ thể các trường chủ động xây dựng và công bố đề án tuyển sinh đảm bảo nguyên tắc tự chủ. Ngoài phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia làm cơ sở tuyển sinh, trường có thể sử dụng các phương thức khác.

Nguồn Vnexpress

TỔ ĐỒNG THUẬN TẠI XÃ ĐỒNG TÂM ĐANG NGÀY CÀNG CÔN ĐỒ HÓA

“Tổ Đồng Thuận” tại Đồng tâm từ lâu đã trở thành một điểm đen của xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Với cái lý do mỹ miều được lập ra để đòi lại đất hòng nhận tiền đền bù của Nhà nước mặc dù tất cả đều biết rằng đây là đất quốc phòng. Thời gian trôi qua số đối tượng trong nhóm này đã mưu lợi từ những người dân nhẹ dạ cả tin nơi đây.

TỔ ĐỒNG THUẬN TẠI XÃ ĐỒNG TÂM ĐANG NGÀY CÀNG CÔN ĐỒ HÓA

Với bản chất côn đồ của nhóm người này thì không ai không biết đó là việc bắt giữ người trái pháp luật, hành hung người khác khi người đó đứng ra lên tiếng về những hành vi sai trái của nhóm này… Bản chất bên trong của cái nhóm gọi là “Tổ Đồng Thuận” thực chất là lưu manh, côn đồ. Hành vi cụ thể của các thành viên trong nhóm này đã nói lên tất cả. Mới đây thôi, tại đây một thành viên của Tổ Đồng Thuận đã có hành vi côn đồ gây thương tích nặng nề cho một người dân tại đây. Đối tượng đó chính là Bùi Thị Nối, một đối tượng cốt cán, cầm đầu kích động khiếu kiện tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.Trước đây người dân xã Đông Tâm và người dân các nơi biết đến Bùi Thị Nối là cánh tay đắc lực của cha con Lê Đình Kình, Lê Đình Công tổ chức các hoạt động gây mất an ninh, trật tự tại xã Đồng Tâm. Bùi Thị Nối luôn luôn đi đầu cùng với Lê Đình Công, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Quốc Tiến, Nguyễn Văn Tuyển kích động tập trung người kéo đến trụ sở xã Đồng Tâm để chửi bới, đe dọa cán bộ, cản trở những hoạt động của chính quyền cơ sở.Bản chất côn đồ của số đối tượng này ngày càng bộc lộ rõ. Ngày 27/11/2018 Bùi Thị Nối đã hành hung đối với Nguyễn Thị Côi, khiến bà Côi phải đi nhập viện. Bản chất côn đồ của Bùi Thị Nối được thể hiện qua việc Nối ứng xử rất thiếu văn hóa sau sự việc. Mặc dù đã có hành động gây thương tích, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của bà Côi. Nhưng thay vì xin lỗi Nguyễn Thị Côi thì Bùi Thị Nối lại trơ trẽn, thể hiện thái độ thách thức với gia đình bà Nguyễn Thị Côi và đông đảo người dân xã Đồng Tâm.Với cái cách như thường lệ của nhóm côn đồ này khi “Tổ Đồng Thuận” cầm đầu là Lê Đình Công và một số người trong lại đôn đáo, tích cực tìm mọi cách bảo vệ Bùi Thị Nối (Mặc dù trước đây có thông tin Bùi Thị Nối vì mâu thuẫn lợi ích với cha con Lê Đình Kình và Lê Đình Công đã chia tay Tổ Đồng Thuận). Hành vi cố kết của nhóm này được thể hiện qua việc Lê Đình Công thông qua Bùi Văn Tiến, Nguyễn Quốc Tiến chỉ đạo Nguyễn Văn Tuyển tìm mọi cách thay nhau bảo vệ Nối thì Lê Đình Công còn đi vận động, yêu cầu một số hộ dân đang theo “Tổ đồng thuận” sẵn sàng ngăn cản không để các lực lượng chức năng xử lý với Bùi Thị Nối.Hành vi của Bùi Thị Nối là một hành vi không thể chấp nhận được, đó là hành vi của một kẻ côn đồ, hung hãn, đánh người không thương tiếc. Hành vi đó như lột tả hết bộ mặt thật của cái gọi là “Tổ Đồng Thuận”, đang hằng ngày gây rối tại Đồng Tâm. “Tổ đồng thuận” có các hành vi bất chấp pháp luật, coi thường pháp luật đang bị đông đảo người dân xã Đồng Tâm phản đối gay gắt. Dư luận nhân dân xã Đồng Tâm đang trông chờ vào các cơ quan bảo vệ pháp luật huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội cần xử lý nghiêm trước pháp luật đối với hành vi “côn đồ” không chỉ của Bùi Thị Nối mà còn cả đối với các thành viên khác của “Tổ Đồng Thuận”./.

QUẢ ĐỊA CẦU BỊ CẮT XÉT LÃNH THỔ VIỆT NAM VẪN ĐƯỢC BÀY BÁN MẶC DÙ ĐƯỢC THÔNG BÁO NGỪNG BÁN TRƯỚC ĐÓ CỦA NHÀ PHÂN PHỐI

Vài ngày gần đây, thông tin về việc thị trường Ukraine có bán quả địa cầu “xén” mất phần Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Giang của Việt Nam đã khiến nhiều người sửng sốt. Hình ảnh quả địa cầu này bóp méo hình ảnh lãnh thổ Việt Nam nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người phát hiện ra rằng trên quả địa cầu này, một số tỉnh phía Đông Bắc của Việt Nam bị in cùng màu với màu bản đồ vùng lãnh thổ Trung Quốc. Cùng với đó, hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa mà Việt Nam khẳng định chủ quyền trên Biển Đông cũng không được hiển thị.
Theo như chúng tôi được biết, công ty sản xuất và phân phối những quả địa cầu này có tên Globus Plus và công ty này đã từng gửi thư xin lỗi và ngừng bán online quả địa cầu này trên wed bán hàng trực tuyến của chính công ty này. Tuy nhiên, sản phẩm này vẫn được bày bán rộng rãi tại các cửa hàng thiết bị trường học tại Ukraine, nghĩa là các giáo viên, học sinh ở Ukraine đang sử dụng quả địa cầu này để phục vụ học tập của mình, từ đó tạo nên những nhầm lẫn không nhỏ về chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.
Anh Hồ Sỹ Trúc – Chủ tịch Hội đồng hương xứ Nghệ tại Kiev cho biết anh đã mua một quả địa cầu tại cửa hàng số 26, phố Mayakovs’koho, thành phố Kiev (Ukraine). Anh Trúc quan sát quả địa cầu và nhận thấy toàn bộ các tỉnh như Bắc Kạn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Bắc Giang đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ranh giới lãnh thổ của Trung Quốc. Quả địa cầu này hoàn toàn không hiển thị hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa mà Việt Nam đã khẳng định chủ quyền trên Biển Đông.
Qua đây, kính mong chính phủ Việt Nam cần gửi kiến nghị đến Ukraine để yêu cầu họ ngừng tái bản, dừng phát hành và thậm chí tổ chức thu hồi các sản phẩm đã được phân phối nhằm bảo vệ tính trung thực của lịch sử Việt Nam, phản ánh chính xác về chủ quyền lãnh thổ, cũng như để học sinh và giáo viên tại Ukraina không bị nhầm lẫn và nhìn nhận sai về lãnh thổ của Việt Nam.
Đây không phải là lần đầu bản đồ Việt Nam bị cắt xét bóp méo, kể như vào đầu tháng 7/2018 vừa qua cư dân mạng đã phát hiện Facebook “gắn” hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào phần lãnh thổ Trung Quốc trên bản đồ trong trình quảng cáo, và chiều 5/7, đại diện truyền thông của Facebook tại Việt Nam cho biết Facebook xin lỗi vì đã gây ra nhầm lẫn đó.
Ta có thể thấy rằng qua những vụ việc này thì lòng yêu nước của nhân dân ta thật lớn lao, mỗi lần như vậy chúng tôi đã ghi nhận hàng triệu triệu người dân Việt Nam đã cùng lên tiếng và phản đối gay gắt những sai lầm đó. Và lòng yêu nước đó hy vọng sẽ được duy trì và phát huy hơn nữa vì mảnh đất hình chữ S tươi đẹp của chúng ta.

Sau khi nói phá phủ Thành Chương rất phí, Bí thư Sóc Sơn “nhận gạch đá đủ xây nhà 20 tầng”

“Phá Việt phủ Thành Chương rất phí”

Đối với công trình Việt phủ Thành Chương, Bí thư huyện ủy Sóc Sơn cho hay, hiện huyện đang chờ kết luận cuối cùng của của thanh tra để có hướng xử lý. Trước câu hỏi về việc từng trả lời báo chí cho rằng, nếu phá công trình Việt phủ Thành Chương thì rất phí, vậy liệu ông có “rút” lại ý kiến này không?

Ông Phương cho rằng, bản thân ông nói như vậy, bởi đây là công trình văn hóa Việt cổ, hiếm nơi nào có với những con chó đá tuổi đời mấy trăm năm và nhiều khách du lịch nhất là quốc tế đã đến đây, coi như một tour du lịch giới thiệu văn hóa Việt cổ.

“Nếu nói phá thì mình là người vô cảm, thế nhưng phải trên cơ sở pháp luật. Nếu sau này, thấy văn hóa đó cần phải lưu giữ nên tạo ra cơ chế hợp pháp cho bản thân người ta làm cảm thấy yên tâm chứ không 5 – 7 năm lại lôi ra một lần, lại thanh tra… Việc này, không những mệt chính quyền mà bản thân người làm cũng sẽ thấy không yên tâm.

Cũng phải khẳng định, bộ sưu tầm của ông Chương cực kỳ hiếm, ở Việt Nam chỉ còn duy nhất ở đó chứ không còn nhiều. Vì vậy, tôi nói câu chuyện phá rất phí”, ông Phương nêu. Bí thư huyện ủy Sóc Sơn chia sẻ thêm, sau khi ông nêu ý kiến về việc phá Việt phủ Thành Chương rất phí đã nhận được rất nhiều “gạch đá và có thể đủ để xây nhà 20 tầng”.

“Tôi nói việc phá công trình Việt phủ Thành Chương đi rất phí là đúng, bởi mình không thể vô cảm, phải có sự nhìn nhận việc phá đơn giản, chỉ cần chiếc máy xúc vào vài tiếng là xong.

Chúng tôi cũng mong qua việc thanh tra toàn diện, các cấp chính quyền có sự nhìn nhận, xử lý phù hợp và nếu có sai phạm, buộc phải xử lý thì có thể tạo ra cơ chế như về đất hợp pháp để người ta chuyển về, yên tâm làm. Còn chắc chắc huyện sẽ chờ kết luận cuối cùng của thanh tra và nghiêm túc thực hiện”, ông Phương chỉ rõ.

Bí thư huyện ủy Sóc Sơn cho biết thêm, ông đã đến, dẫn một số đoàn khách vào thăm Việt phủ Thành Chương và trước đây, vào cửa tự do nhưng gần đây có bán vé nhằm bù đắp các chi phí bảo dưỡng, duy tu.

“Việt phủ Thành Chương chỉ mang giá trị tinh thần, nằm trong chuỗi văn hóa tâm linh từ đền Gióng, tượng đài rồi xuống tới Việt phủ Thành Chương. Chúng tôi đang mong muốn xây dựng tour du lịch tâm linh ở khu vực đó mới phong phú, mọi người mới về được, chứ Sóc Sơn rất gần Hà Nội chẳng ai ở đêm ở đó cả nên có xây khách sạn cũng chẳng ai ở”, ông Phương nói thêm.

Go to comments for the Hà Nội, should change the phủ việt Thành Thành, Mr Phương click, the currently still waiting the payment but the way of the ủng hộ.

“Nếu hai bên ngồi lại được với nhau bàn bạc đi theo phương án mua lại cũng là tốt. Bởi quay trở lại câu truyện ở đó có nhiều hiện vật quý giá, chưa từng nhìn thấy ở đâu. Những cái đó là lý do tôi cảm thấy tiếc, lãng phí nếu bỏ.…

Đương nhiên phải thực thi pháp luật nhưng những gì là giá trị văn hóa khi phá nó đi không thể làm lại được, không thể lấy lại được nên mình cần tìm một cơ chế nào đó để có thể phối hợp xem xét hợp pháp …

Chúng tôi cũng mong muốn vì như thế sẽ có điểm du lịch tâm linh một cách đàng hoàng”, ông Phương nói thêm.

Người đứng đầu huyện ủy Sóc Sơn nêu rõ, sau khi có các thông tin về sai phạm được nêu ra, cả gia đình Mỹ Linh và Việt phủ Thành Chương không có bất cứ đơn thư gì gửi đến chính quyền.

Nhà Mỹ Linh xây dựng vượt quá hơn 138 m2

Chiều 4/12, bên lề kỳ họp HĐND TP Hà Nội, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Xuân Phương đã có những trao đổi xung quanh việc xử lý những sai phạm liên quan đến đất rừng của địa phương, trong đó có 2 công trình “trọng điểm” là phủ Thành Chương và nhà của ca sĩ Mỹ Linh.

Về việc cưỡng chế 18 công trình vi phạm đất rừng tại xã Minh Phú, theo ông Phương, nếu như theo kế hoạch ban đầu trong tháng 11/2018 sẽ thực hiện xong, tuy nhiên, sau khi huyện có kế hoạch, UBND TP có quyết định thanh tra toàn diện quá trình sử dụng đất rừng trên địa bàn.

“Về mặt nguyên tắc, khi tiến hành thanh tra thì tất cả các hoạt động khác phải dừng lại để chờ kết luận thanh tra.

Do đó, đối với 18 công trình vi phạm ở xã Minh Phú, hiện đã có 5 công trình tự tháo dỡ còn lại các công trình khác chúng tôi đang chờ kết luận cuối cùng của Thanh tra TP công bố trong tháng 1/2019 để thực hiện kế hoạch xử lý”, ông Phương nói.

Associated the house of the American College and Vietnam by Thành viên, by Mr. Phương, is specified of the Year of the Year of Year of Year of 2006 and specify an TP Thanh tra for the processing process.

Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội: “Giao đất Sóc Sơn không phải để ở” Rừng phòng hộ Sóc Sơn bị “băm nát”: Nghỉ hưu cũng bị xử lý Chủ nhân 18 công trình sẽ bị cưỡng chế vì “xẻ thịt” đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn là ai?

Đối với công trình nhà của ca sĩ Mỹ Linh, theo ông Phương, gia đình có sổ đỏ và trong sổ hiện nay cho xây dựng là 400 m2 đất làm nhà ở, 200 m2 đất trồng cây ăn quả, còn lại 11.600 m2 đất vẫn là đất rừng.

“Nhưng hiện nay công trình nhà ca sĩ Mỹ Linh đã xây dựng với tổng diện tích 538,6m2. Số diện tích xây dựng vượt quá là hơn 138 m2.

Hiện cơ quan thanh tra đang làm và sẽ kết luận cả việc cấp sổ đỏ cũng như các vấn đề liên quan.

Sai đến đâu xử đến đấy và khi đã có kết luận sẵn sàng thuyết phục để mọi người tự nguyện khắc phục chứ không phải cưỡng chế…”, ông Phương nói.


Sau khi có kết luận của thanh tra, chúng tôi sẽ thực hiện xử lý nghiêm túc và tôi cũng muốn nói hãy coi ca sĩ Mỹ Linh như là một công dân.

Khủng hoảng Áo Vàng : Chính phủ Pháp tìm một lối thoát hẹp

Cuộc biểu tình của phong trào Áo Vàng bắt nguồn từ phản đối thuế nhiên liệu khiến xăng dầu lên giá đã biến thành một cuộc bạo động phá phách chưa từng có từ nhiều thập kỷ qua ngay tại trung tâm thủ đô của Pháp hôm thứ Bảy (01/12/2018). Sau bạo lực hỗn loạn, cảnh tượng hoang tàn và cả nỗi phẫn nộ, giờ là những cầu hỏi đặt ra cho chính phủ : Đâu là giải pháp chính trị để thoát khỏi khủng hoảng trong đối thoại ?

Các cuộc biểu tình của phong trào tự phát Áo Vàng liên tục diễn ra từ ngày 17/11 ban đầu với một yêu sách ngừng tăng thuế nhiên liệu làm tăng giá xăng dầu, đã nhanh chóng chuyển hướng sang nhiều yêu sách khác về đời sống của các tầng lớp người dân bị thiệt thòi. Cao điểm của phong trào phản kháng là các cuộc biểu tình vào thứ Bảy hàng tuần, tập trung tại các thành phố lớn. Sự kiện diễn ra hôm thứ Bảy vừa qua là màn huy động thứ 3 liên tiếp như vậy.

Tổng thống Emmanuel Macron đang phải đối mặt với một thách thức lớn nhất từ khi ông lên nắm quyền. Chính phủ Pháp đang phải chạy đua với thời gian tìm lối thoát cho cuộc « khủng hoảng Áo Vàng » nghiêm trọng, đe dọa nền dân chủ, sự ổn định xã hội cũng như uy tín của chính phủ. Cuộc tham vấn khẩn cấp các đảng phái chính trị và cuộc đối thoại với người biểu tình trong hôm nay và ngày mai của thủ tướng Pháp là bước đầu tiên để tìm một lối thoát, dù là hẹp, ra khỏi cuộc khủng hoảng đang có nguy cơ lan rộng.

Chính phủ Pháp cùng lúc đối mặt với sức ép từ những người Áo Vàng, vẫn được sự ủng hộ khá đông đảo của dân chúng, theo các thăm dò dư luận. Cuộc huy động của phong trào này có cơ lan rộng gây hỗn loạn không kiểm soát nổi. Trong khi đó các đảng phái đối lập lợi dụng tình hình quy trách nhiệm cho chính quyền của tổng thống Macron. Họ đưa ra những đòi hỏi giải tán Quốc Hội, như yêu cầu của đảng cực hữu Tập Hợp Quốc Gia (RN) ; trưng cầu dân ý về chính sách hiện hành, theo lãnh đạo đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa Laurent Wauquier hay đòi hỏi thủ tướng từ chức như kêu gọi của đảng cực tả La France Insoumise.

Trong bối cảnh điểm tín nhiệm của tổng thống và chính phủ đang ngày càng xuống thấp như hiện nay, giải tán Quốc Hội sẽ là sự tự tử chính trị của đảng cầm quyền. Trưng cầu dân ý thì về cái gì ? riêng về thuế nhiên liệu hay toàn bộ chính sách hiện nay ? Dù gì thì đây sẽ là sự phủ nhận khả năng lãnh đạo chính phủ hiện nay. Còn chuyện thay đổi thủ tướng, chỉ là giải pháp tình thế mà không mang lại được thay đổi gì về chính trị hay niềm tin vào chính phủ.

Đến lúc này các đảng phái chính trị đối lập vẫn một mặt lên án bạo lực nhưng họ không bỏ lỡ cơ hội thổi bùng lên ngọn lửa chống đối nhằm làm suy yếu tổng thống Emmanuel Macron. Vậy thì làm sao để tham vấn những đối tác đang chạy theo phong trào phản kháng để vụ lợi ?

Các lối thoát cho cuộc khủng hoảng hiện nay của chính phủ Macron dường như trở nên hẹp. Đối với phong trào Áo vàng, đòi hỏi của họ giờ không còn là duy nhất chỉ còn có giảm giá xăng dầu mà đã mở ra những khó khăn, phẫn nộ của đông đảo tầng lớp dân chúng từ bình dân đến trung lưu. Cuộc huy động của những người Áo Vàng vì thế có hội biến thái thành phong trào chống đối chính sách của chính phủ nói chung.

Tổng thống Emmanuel Macron hôm qua cho biết đã đề nghị thủ tướng Edouard Philippe tiếp các đại diện Áo Vàng. Nhưng nếu chỉ để thương lượng ngừng tăng thuế nhiên liệu có đủ ? « Nối lại đối thoại không bao giờ là muộn », Bernard Vivier, giám đốc Viện nghiên cứu Lao động nhận định. Ông Vincent Cauchy, một trong số các phát ngôn viên của phong trào Áo Vàng nhấn mạnh, chính phủ « phải đi xa hơn nữa suy xét về những bất bình xã hội mà những người Áo Vàng đã bày tỏ. Có sự phẫn nộ lớn trong dân chúng vì lao động không đủ sống, các phí đóng góp quá nặng… có sự bất bình đẳng giữa xác doanh nghiệp lớn không trả thuế và các doanh nghiệp nhỏ thì bị bóp nghẹt vì thuế má ».

Cũng cần phải nhắc lại là cuộc gặp cuối cùng giữa đại diện những người Áo Vàng với thủ tướng hôm 30/11 vừa qua đã thất bại.

Mọi nỗ lực đối thoại với các đối tác địa phương từ dân biểu, chủ doanh nghiệp, công đoàn, hiệp hội, xã hội dân sự với Áo Vàng để tìm ra giải pháp dường như đến lúc này vẫn bế tắc bởi tính chất vô tổ chức, mục tiêu đấu tranh không rõ ràng của phong trào phản kháng này. Hành động của những người Áo Vàng dựa chủ yếu vào sức ép hay đe dọa. Những phát ngôn viên tự xưng của phong trào không đại diện hết được cho tiếng nói của những người Áo Vàng thực sự.

Vào lúc các nỗ lực giải quyết khủng hoảng của chính phủ mới bắt đầu, những người Áo Vàng tiếp tục hành động. Họ vẫn phong tỏa các trục lộ giao thông ở các tỉnh, phong tỏa các kho xăng và sáng nay có khoảng một trăm trường trung học cũng bị phong tỏa để phản đối cải cách giáo dục.

Chính phủ lúc này phải khẩn trương hành động, nhưng ít nhất cũng phải ra được một vài biện pháp cụ thể để làm dịu cơn phẫn nộ của những người Áo Vàng.

Truy nã tên phản bội Tổ quốc Lê Văn Thương về hành vi ‘Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’

Lê Văn Thương từng là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam do biến chất, vướng vào tệ nạn xã hội đã phải nhanh chóng ‘gia nhập’ những kẻ chống phá trên mạng xã hội nay đã bỏ trốn bị cơ quan an ninh điều tra phát lệnh truy nã.

Đối tượng Lê Văn Thương, sinh ngày 4/8/1988, tại huyện Từ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Số chứng minh thư nhân dân 212644013, cấp ngày 14/6/2018, quê quán thôn An Tân, xã Nghĩa Thắng, huyện  Từ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Lê Văn Thương từng là sĩ quan pháo binh do không chịu rèn luyện, phấn đấu và tu dưỡng nên đã sớm phải ‘giải ngũ’ khỏi Quân đội nhân dân Việt Nam. Song, do lối sống buông thả, bán trời không văn tự và ăn chơi cùng với việc gia đình không thể chu cấp tiền bạc Lê Văn Thương đã ‘nhập cuộc’ với làng đấu tranh dân chủ mong tìm ra ‘con đường’ cho kẻ ‘lêu lổng’, ‘hư hỏng’ bị gia đình, dòng họ từ mặt.

Sau khi được giải quyết chế độ Lê Văn Thương vì những tưởng ‘nổi danh theo cách đấu tranh dân chủ trên mạng xã hội’ để có được lượng views và số người theo dõi cao theo đó bán hàng đồ gỗ mỹ nghệ trên mạng xã hội giống như Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Tín, Hoàng Thị Hồng Thái, Bùi Thanh Hiếu,…  nhưng ai ngờ bán hàng chưa được bao nhiêu đã có giấy triệu tập của cơ quan an ninh điều tra về hành vi tuyên truyền, kích động chống phá nhà nước.

Sau nhiều lần bị triệu tập lên làm việc, Lê Văn Thương biết sẽ không tránh khỏi sự trừng trị của pháp luật Việt Nam nên đã bỏ trốn. Sau khi Lê Văn Thương bỏ trốn, vào ngày 16/10/2018 đã trả lời phỏng vấn trong một đoạn video trên mạng để khẳng định đã rời khỏi Việt Nam.

Ngay sau khi biết Lê Văn Thương bỏ trốn, ngày 06/11/2018 Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thương về hành vi ‘Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’ theo điều 109 Bộ luật hình sự năm 2015.

Ngày 26/11/2018 cơ quan an ninh điều tra tỉnh Quảng Ngãi ký quyết định truy nã bị can Lê Văn Thương
ngày 26/11/2018 với tội danh ” Hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 109 BLHS.

Bất kỳ biết mà không tố giác hoặc chứa chấp bị can Lê Văn Thương đều bị xử lý theo Bộ luật hình sự Việt Nam. Ai biết Lê Văn Thương ở đâu xin báo ngay cho cơ quan nhà nước nơi gần nhất hoặc gọi điện về số máy 0694.309.357 của cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi.